Balvu re?iona bibliot?ku darbinieku kult?rv?sturisk?s studijas 2017. gada 21. j?lij?

L?v?nu novada centr?l? bibliot?ka, Ekskursija pa L?v?nu pils?tu, Latgales m?kslas un amatniec?bas centrs/L?v?nu stikla muzejs, L?v?nu novada Turku pagasta bibliot?ka, Prei?u tirdzniec?bas centrs ?ga un L?znavas muiža.