Orientšans trsdienas _KPA_2017_ Taku-O sacensbu pirm diena

Orient?šan?s tr?sdienas "K?PA'2017" Taku-O sacens?bu pirm? diena. 2017.gada 30.j?nij?, Kr?slavas pils?tas DA nomal?. Sacens?bas Pre-O distanc?. Vienlaic?gi ar? Taku-O Latvijas absol?tais ?empion?ts (jau 10.sezona) un Tautas orient?šan?s seri?la "Kurzemes-Zemgales Taku-ABC'2017" 7. k?rtas ieskaites sacens?bas. Pirmo reizi Latvijas Taku-O v?stur? dal?bnieks navig?cijas punktos, savu l?mumu apstiprin?ja elektroniski, lietojot Sport-Ident aiz?m?šan?s ier?ces.