VFS_2012-13_3.mape

Š? ir kursa VISP?R?G? FIZIKA SKOLOT?JIEM materi?lu treš? mape VFS_2012-13_3.mape , kas satur 13.-17.lekcijas materi?lus.L?dz ar to nosl?gta kursa 1.da?a MEH?NIKA. Turpm?kie materi?li seko atbilstošaj?s 4., 5. utt. map?s.