ORIENTŠANS SPLES EMEROS

Jau daudzus gadus, pateicoties J?rmalas pils?tas domes atbalstam, tradicion?lo ?emeru sv?tku programma tiek papildin?ta ar orient?šan?s sp?l?m "M?nesn?cas Taka" un "?emermiesti?a Maz?s Anni?as LIEL? BALVA".
12.august?, kad pie s?r?dens paviljona "?irzaci?a" tuvojas nosl?gumam ?emeru sv?tku ieska?as nakts koncerts, orient?šan?s sp??u distan?u dienests jau ir pabeidzis savu darbu un nakts sacens?b?s "M?NESN?CAS TAKA'2016" start? pirmie dal?bnieki.
13.august? lietain? diena nesp?ja mazin?t ?emeru sv?tku apmekl?t?ju interesi c?n?ties par "?emermiesti?a Maz?s Anni?as LIELO BALVU" divos orient?šan?s sporta veidos, kur vien?, rezult?tiem noteicošais r?d?t?js ir kartes las?šana un skriešanas ?trums, bet otraj? precizit?te, uzman?ba un atjaut?ba.