ORIENTŠANS SPLES EMEROS

Jau daudzus gadus, pateicoties J?rmalas pils?tas domes atbalstam, tradicion?lo ?emeru sv?tku programma tiek papildin?ta ar orient?šan?s sp?l?m "M?nesn?cas Taka" un "?emermiesti?a Maz?s Anni?as LIEL? BALVA". 12.august?, kad pie s?r?dens paviljona "?irzaci?a" tuvojas nosl?gumam ?emeru sv?tku ieska?as nakts koncerts, orient?šan?s sp??u distan?u dienests jau ir pabeidzis savu darbu un nakts sacens?b?s "M?NESN?CAS TAKA'2016" start? pirmie dal?bnieki. 13.august? lietain? diena nesp?ja mazin?t ?emeru sv?tku apmekl?t?ju interesi c?n?ties par "?emermiesti?a Maz?s Anni?as LIELO BALVU" divos orient?šan?s sporta veidos, kur vien?, rezult?tiem noteicošais r?d?t?js ir kartes las?šana un skriešanas ?trums, bet otraj? precizit?te, uzman?ba un atjaut?ba.
Turpinot pārlūkot vai izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu noteikumiem un datu apstrādes nosacījumiem.
Vairāk info
OK
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu:

Vairāk