AZIMUTS_2017 12.krta un Kurzemes-Zemgales Taku-ABC_2017 16.krta

Viskolos?l?kais soci?l?s integr?cijas piem?rs ir tikai Taku Orient?šan?s sacens?b?s, jo taj?s cilv?kiem ar daž?d?m fiziskaj?m ?paš?b?m ir vienotas intereses un šaj? pas?kum? jebkurš gar?mg?j?js vienlaikus k??st par skat?t?ju.
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu: