AZIMUTS_2017 12.krta un Kurzemes-Zemgales Taku-ABC_2017 16.krta

Viskolos?l?kais soci?l?s integr?cijas piem?rs ir tikai Taku Orient?šan?s sacens?b?s, jo taj?s cilv?kiem ar daž?d?m fiziskaj?m ?paš?b?m ir vienotas intereses un šaj? pas?kum? jebkurš gar?mg?j?js vienlaikus k??st par skat?t?ju.