Publikcija _Mcties prveidot! Pasaules lielk mcbu stunda Latvij_

No 2015.gada 28. septembra l?dz 4. oktobrim vienlaic?gi gandr?z simts pasaules valst?s norisin?j?s starptautiska izgl?t?bas akcija – Pasaules liel?k? m?c?bu stunda. Taj? piedal?j?s gan UNESCO Asoci?to skolu projekta dal?bskolas, gan citas Latvijas izgl?t?bas iest?des - kopum? 59. Stundas laik? b?rni un jaunieši vis? pasaul? kop?gi izgl?toj?s, iepazina glob?los izaicin?jumus un pied?v?ja savus padomus ilgtsp?j?gas att?st?bas m?r?u sasniegšanai.