Publikcija "Mcties prveidot! Pasaules lielk mcbu stunda Latvij"

No 2015.gada 28. septembra l?dz 4. oktobrim vienlaic?gi gandr?z simts pasaules valst?s norisin?j?s starptautiska izgl?t?bas akcija – Pasaules liel?k? m?c?bu stunda. Taj? piedal?j?s gan UNESCO Asoci?to skolu projekta dal?bskolas, gan citas Latvijas izgl?t?bas iest?des - kopum? 59. Stundas laik? b?rni un jaunieši vis? pasaul? kop?gi izgl?toj?s, iepazina glob?los izaicin?jumus un pied?v?ja savus padomus ilgtsp?j?gas att?st?bas m?r?u sasniegšanai.
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu: