AS Balticovo vistas 2016 FOTO

Mapes informācija:
Dz?vnieku aizst?v?bas organiz?cijas “Dz?vnieku br?v?ba” ir public?jusi dokument?lus video un foto materi?lus no trim A/S “Balticovo” d?j?jvistu novietn?m. Ferm?s dokument?tais par?da cietsird?gu iztur?šanos pret dz?vniekiem un nož?lojamus dz?ves apst?k?us. Video pieejams: https://youtu.be/I5CeSoe8d5M
2016-10-22 30 Faili 25 MB 2840
  • Mape
    AS Balticovo vistas 2016 FOTO
  • Lietotājs
  • Izveidots 2016-10-22
  • Skaits 30
  • Izmērs 25 MB
  • Skatījumi 2840