AS Balticovo vistas 2016 FOTO

Dz?vnieku aizst?v?bas organiz?cijas “Dz?vnieku br?v?ba” ir public?jusi dokument?lus video un foto materi?lus no trim A/S “Balticovo” d?j?jvistu novietn?m. Ferm?s dokument?tais par?da cietsird?gu iztur?šanos pret dz?vniekiem un nož?lojamus dz?ves apst?k?us. Video pieejams: https://youtu.be/I5CeSoe8d5M