es_varu_fragments

Gr?mata pal?dz?s pirmsskolas skolot?jiem darb? ar piecgad?giem un sešgad?giem b?rniem, kam ir saskarsmes gr?t?bas. Autore pied?v? 15 rota?nodarb?bas ar m?r?i rad?t b?rnos droš?bas saj?tu un p?rliec?bu par sav?m sp?j?m. Nodarb?bas veidotas, iev?rojot pak?pen?bas principu un b?rnu vecuma psiholo?isk?s ?patn?bas.