Alfa-50 7-8.07.2017

Skol?nu vasaras nometn? ALFA-50 ?stenoto piecu lekciju cikla "Zin?tnes filozofiskie un psiholo?iskie pamati" materi?li (shematiskie konspekti, audio un video ieraksti) lejupiel?dei.