ORIENTŠANS SPLES EMEROS

Jau vair?kus gadus tradicion?lie ?emeru sv?tki s?kas jau piektdienas vakar? pie s?r?dens paviljona \"?irzaci?a\" ar diviem pas?kumiem: 1) Br?vdabas nakts dz?v?s m?zikas koncerts; 2) T?l?t p?c koncerta, ?emeru jaunaj? park?, nezin?t?jam š?iet, ka no debes?m ir nokritušas vair?kas zvaigzn?tes un tagad pa parka ce?iem p?rvietojas šurpu turpu ... Bet ?sten?b? s?kas nakts orient?šan?s sacens?bas \"M?NESN?CAS TAKA\'2017\" un dal?bnieki nosaka pareizo kontrolpunktu; Sestdien? jau no agra r?ta ?emeru jauna park? s?k?s liela ros?ba ar daudz?m sporta, kult?ra u.c. izklaides un izgl?tojoš?m atrakcij?m. Protams ar? orient?šan?s sp?les p?c nakts distanc?m turpina savu darb?bu un jebkuram pied?v?ja tr?s orient?šan?s sacens?bu veidus: 1) Aigars un Andris no OK-Zieme?kurzeme aicin?ja piedal?ties orient?šan?s labirinta distanc? tos, kuriem nepat?k apmald?ties \"trij?s egl?s\", start?t , jo tur viss sacens?bu laukums ir labi p?rskat?ms un dal?bniekam atliek tikai ar kartes pal?dz?bu tr?p?t pareizaj? koridor?, lai nok??tu l?dz vajadz?gajam KP. 2) Savuk?rt J?rmalas OK-Liedags aicin?ja tos, kuriem nepat?k skriet, piedal?ties orient?šan?s pastaig? pa ?emeriem divos veidos: Taku-O TempO distances uzdevumu stacij?s, s?žot uz kr?sla ar kart?m risin?t uzdevumus, nosakot pareizo kontrolpunktu un pa ce?am ejot uz TempO uzdevumu stacij?m atbild?t uz Fotoorient?šan?s jaut?jumiem. Sv?tdien visi tie, kuri nebija noguruši p?c sestdienas pas?kumiem, dev?s Taku-O Pre-O garaj? distanc?. "?emermiesti?a Maz?s Anni?as LIEL? BALVA '2017" tika laure?tiem daž?d?s grup?s, bet galveno balvu - pozit?vu emocion?lo pac?lumu un gandar?jumu izc?nija visi orient?šan?s sp??u dal?bnieki. PALDIES atbalst?t?jiem un sadarb?bas partneriem: J?RMALAS PILS?TAS DOMEI; OK-ZIEME?KURZEME; ?EMERU NACION?LAJAM PARKAM; TERRA-TOPO; VENTSPILS DIGIT?LAJAM CENTRAM un daudziem citiem ...