A_Vulfa_kontroldarbi_Fragments

A.Vulfas jaunajā grāmatā "Kontroldarbi latviešu valodā pamatskolai un vidusskolai" ietverti darbi, kas paredzēti mācību vielas atkārtošanai un zināšanu padziļināšanai, kā arī izmantojami, gatavojoties centralizētajiam eksāmenam 12.klasē. Uzdevumi veidoti divos variantos un ir atbilstoši izglītības standartam. Kontroldarbi ietver fonētikas, vārddarināšanas, morfoloģijas, leksikoloģijas, frazeoloģijas un valodas kultūras pamatjautājumus.Uzdevumiem sniegtas arī atbildes.Krājuma otrajā daļā ievietoti teksti tēžu veidošanai un domrakstu temati, kam norādīts vārdu skaits, kas atbilst IZM ISEC centralizētā eksāmena prasībām. Labas sekmes pārbaudes darbos!