g3pjt

Boba, G3PJT atbilde uz YL3AD jaut?jumu par izsaukuma siign?lu pieš?iršanas k?rt?bu CEPT valst?s