1.Moz.19 Sodoma _ Gomora

1.Moz.19 Sodoma & Gomora