EKS_programma_1929

Pasta un Telegr?fa departament? izstr?d?t? programma, kuras ietvaros amatieriem bija j?k?rto eks?mens k? II š?iras radiotelegr?fistiem. ?oti liela v?r?ba piev?rsta valod?m!