Solis pasaul. Starptautisk izgltbas akcija “Pasaules lielk mcbu stunda” Latvij

Akcijas m?r?is ir iepaz?stin?t sabiedr?bu un veicin?t katra b?rna, jaunieša, pieauguš? izpratni par 17 Ilgtsp?j?gas att?st?bas m?r?iem, ko ANO valstis ir ap??muš?s sasniegt l?dz 2030. gadam, un iesaist?t ikvienu šo m?r?u sasniegšan?. Šogad Latvij? dal?bnieki tika aicin?ti sagatavot m?c?bu stundu, nodarb?bu, semin?ru, lekciju un citu pas?kumu pl?nus par Latvijas sabiedr?bai noz?m?g?m un aktu?l?m t?m?m, kas ?paši izceltas 16. ANO Ilgtsp?j?gas att?st?bas m?r??: veicin?t mierm?l?gu un iek?aujošu sabiedr?bu ilgtsp?j?gai att?st?bai.


Akciju „Pasaules liel?k? m?c?bu stunda” Latvij? organiz? UNESCO Latvijas Nacion?l? komisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija. Šogad t? tika organiz?ta k? da?a no kampa?as “Solis pasaul?”, ko UNESCO LNK r?koja sadarb?b? ar Latvijas platformu att?st?bas sadarb?bai (LAPAS), Latvijas Augstskolu pedagogu sadarb?bas asoci?ciju (LAPSA), Vides izgl?t?bas fonda Ekoskolu programmu u.c. instit?cij?m un organiz?cij?m. T? aicin?ja iepaz?t un ?stenot ANO Ilgtsp?j?g?s att?st?bas m?r?us izgl?t?b? un, atz?m?jot šo m?r?u pie?emšanas gadadienu, l?dzdarboties daž?d?s aktivit?t?s.