Vriengk Latvijas zintnes projekta "CAMART2" atklšana

  • CFIpress
  •  28
  •  31 MB
  •  Feb 21, 2017
  •  696
Piedaloties Eiropas Komisijas p?rst?vjiem, Latvijas amatperson?m, ?rvalstu sadarb?bas partneriem un viesiem, k? ar? projekta realiz?t?jiem – Cietvielu fizikas instit?ta darbiniekiem, kole?i?l? un pozit?v? atmosf?r? tika atkl?ts l?dz šim v?rien?g?kais projekts Latvijas zin?tnes v?stur? – “CAMART2”. Projekta m?r?is ir stiprin?t instit?ta un vienlaikus Latvijas valsts poz?ciju Eiropas zin?tniskaj? telp?, k??stot par Eiropas l?me?a re?ion?lo centru materi?lzin?tnes un tehnolo?iju p?rneses jom?.

Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu:

Bildes saites
mājaslapām (HTML)
forumiem (BBCode)
sīktēla saite
bildes saite
Faila saites
Peer-to-Peer atskaņotājs
vienkārša
vienkārša ar ceļu uz failu