Pasaules lielk mcbu stunda 2017_ Katram švim savs ststs

Stundas „Katram š??vim savs st?sts” m?r?is ir pal?dz?t t? dal?bniekiem ieraudz?t sasaisti starp glob?lo m?r?u izpildi un savu dz?vi, izv?rt?t ikdien? pat?r?to p?rtiku un main?t savus paradumus t?, lai tie sekm?tu ilgtsp?j?gu plan?tas att?st?bu.