IS_2015-16_2.mape

Kursa "Izgl?t?bas sistemolo?ija" kl?tienes nodarb?bu materi?li lejupiel?dei - no 8. l?dz 14.nodarb?bai (ieskaitot) UZMAN?BU - mape ir atjaunota 5.09.16, jo s?kotn?ji šai mapei bija cita adrese, kura vairs nav sp?k?!