B.Šuvcnes grmatas Sauc par Vaidi msu ciemu atvršanas svtki 05.09.2015

B.Šuvc?nes gr?matas Sauc par Vaidi m?su ciemu atv?ršanas sv?tki 05.09.2015 I.D?vidsones foto