Piecgadu attstbas

Piecgadu att?st?bas pl?ns Vidus-Baltijas Amatniec?bas un M?kslas infrastrukt?ras t?klam